Trái Cây

Dưa Lê

46.000 ₫

Quả Hồng

89.000 ₫

Thanh Long

50.000 ₫